T4.6 REAL ESTATE DEVELOPMENT BY REGION

(Jan.-Aug., 1999) (1 000 000 yuan)

Region Real Estate Development Sales of Commercial Buildings Floor Space of Commercial Buildings (1 000 sq.m.)
Investment Increase over the same Period of 1998 Total Sales Increase over the same Period of 1998 Floor Space Under Construction Floor Space Completed Floor Space Sold
National Total 190797 20.9 84970 -0.9 300198.5 41298.5 377872.8
               
Eastern Area 142801 15.7 68751 -2.0 209566.5 28884.3 25860.6
 Beijing 20524 15.6 8259 -5.9 18975.6 1446.9 1152.2
 Tianjin 5254 11.6 1811 -23.8 10373.0 1580.3 804.4
 Hebei 5003 71.9 985 -7.9 9998.0 749.7 702.7
 Liaoning 8150 23.4 3461 0.3 13017.1 1573.1 1503.6
 Shanghai 21646 -8.9 11858 17.2 28102.6 4051.9 3767.3
 Jiangsu 15763 18.8 7407 -3.7 24361.2 4940.4 4531.0
 Zhejiang 12804 24.1 7472 -3.6 19580.5 3566.7 3570.5
 Fujian 9227 13.4 4887 14.3 16875.7 1999.1 1775.7
 Shandong 8047 35.0 3502 -0.1 15822.8 1803.0 2373.3
 Guangdong 34686 24.1 18412 -9.1 48094.9 6619.0 5133.7
 Guangxi 1371 3.4 563 -9.3 3113.7 461.8 415.8
 Hainan 325 -56.3 133 -50.5 1251.4 92.4 130.4
               
Central Area 23928 30.6 7983 3.5 46058.0 6702.3 6149.0
 Shanxi 1490 62.3 142 -3.6 4065.3 421.4 183.9
 Inner Mongolia 1149 76.1 355 101.6 2461.1 180.6 365.8
 Jilin 2406 43.4 551 42.2 3470.1 170.4 269.0
 Heilongjiang 3746 52.9 1303 -24.9 5681.7 350.2 670.4
 Anhui 3500 52.2 1778 24.4 7228.3 1806.4 1472.0
 Jiangxi 1569 6.3 434 37.9 3301.4 514.8 474.7
 Henan 2923 10.4 856 0.9 6118.8 1242.9 830.0
 Hubei 4960 6.1 1598 -20.4 9380.8 1184.7 1096.2
 Hunan 2185 42.9 966 45.0 4350.5 830.9 787.0
               
Western Area 24068 49.5 8237 4.3 44574.0 5711.9 5863.2
 Chongqing 5228 36.6 1642 7.8 9781.0 1229.3 1126.3
 Sichuan 6504 20.0 3215 18.3 13940.9 2515.9 2314.6
 Guizhou 1275 30.1 335 -23.8 2740.7 482.0 246.1
 Yunnan 4363 117.3 1506 48.2 4548.5 686.1 904.7
 Tibet 32       40.7 15.7 15.7
 Shaanxi 3294 138.6 683 -49.1 7253.6 297.4 589.0
 Gansu 1042 20.3 114 -61.1 1912.5 91.0 174.7
 Qinghai 856 62.8 68 281.9 1125.7 129.2 56.4
 Ningxia 653 15.8 274 3.6 1392.0 118.2 184.7
 Xinjiang 822 57.0 400 42.8 1838.4 147.1 251.0Previous          Return Index          next