T1.1 SOWN AREA AND OUTPUT OF SUMMER GRAIN BY REGION

Region 1998 1999 1999 Increase over 1998
Sown Area (1 000 ha) Output (1 000 000 tn) Sown Area (1 000 ha) Output (1 000 000 tn) Sown Area (%) Output (%)
National Total 31839 113.23 31062 118.49 -2.4 4.7
             
Beijing 171 0.97 168 0.96 -1.8 -1.2
Tianjin 153 0.76 143 0.72 -6.6 -5.9
Hebei 2794 12.65 2766 12.94 -1.0 2.3
Shanxi 1020 3.28 1007 2.71 -1.3 -17.4
Inner Mongolia            
             
Liaoning 211 0.88 226 0.89 7.3 1.9
Jilin            
Heilongjiang            
             
Shanghai 135 0.39 122 0.47 -9.6 20.0
Jiangsu 2696 8.64 2581 11.96 -4.3 38.4
Zhejiang 506 1.21 511 1.44 1.0 19.2
Anhui 2207 6.29 2180 8.96 -1.2 42.5
Fujian 180 0.55 180 0.56    
Jiangxi 135 0.16 146 0.18    
Shandong 3983 20.25 4005 21.18 0.5 4.6
             
Henan 5036 20.95 4958 23.18 -1.6 10.6
Hubei 1567 5.02 1424 3.93 -9.1 -21.7
Hunan 316 0.64 301 0.69 -4.7 7.6
Guangdong 262 1.07 271 1.12 3.4 4.7
Guangxi 105 0.17 100 0.17 -3.9 -3.4
Hainan            
             
Chongqing 907 2.13 898 1.87 -1.0 -12.2
Sichuan 2316 7.10 2263 6.69 -2.3 -5.7
Guizhou 1105 2.13 1113 2.30 0.7 8.2
Yunnan 1239 2.40 1242 2.43 0.3 1.3
Tibet            
             
Shaanxi 1821 5.26 1798 4.33 -1.2 -17.6
Gansu 1603 4.61 1441 3.67 -10.1 -20.4
Qinghai            
Ningxia 374 1.02 309 0.89 -17.4 -12.4
Xinjiang 998 4.72 911 4.27 -8.8 -9.5Previous          Return Index          next