T4.6 REAL ESTATE DEVELOPMENT BY REGION

(Jan.-Jul., 1999)

Region Real Estate Development Sales of Commercial Buildings Floor Space of Commercial Buildings (1 000 sq.m.)
Investment Increase over the same Period of 1998 Total Sales Increase over the same Period of 1998 Floor Space Under Construstion Floor Space Completed Floor Space Sold
               
National Total 158210 21.6 72464 -0.1 285717.0 34308.4 31942.4
             
Eastern Area 118589 16.6 58776 -0.6 200636.1 23781.6 21580.9
Beijing 17004 14.4 7426 2.1 18319.8 1331.9 987.3
Tianjin 4456 13.6 1487 -27.7 10179.9 1338.3 651.1
Hebei 3952 58.2 575 -40.9 9124.9 399.9 431.4
Liaoning 6572 23.1 3000 3.8 12532.8 1213.8 1228.5
Shanghai 17520 -8.5 9819 12.9 27259.4 3147.8 3110.4
Jiangsu 13806 25.3 6269 -1.1 22758.4 4081.8 3831.7
Zhejiang 10805 26.1 6037 -10.3 18687.9 3077.0 2986.0
Fujian 7780 17.4 4249 37.0 16977.6 1860.0 1619.5
Shandong 6764 34.4 2965 -11.4 15027.6 1408.0 1970.0
Guangdong 28482 24.6 16400 -3.7 45592.8 5474.1 4334.2
Guangxi 1189 6.1 460 -3.4 2948.5 371.9 327.4
Hainan 258 -61.7 90 -63.2 1226.5 77.1 103.4
               
Central Area 19650 30.4 6777 7.4 43029.9 5761.6 5357.6
Shanxi 1242 55.0 129 44.1 3924.7 412.0 175.8
Inner Mongolia 893 111.9 324 95.0 2249.8 132.9 343.7
Jilin 1743 33.3 446 44.0 3113.4 157.3 236.7
Heilongjiang 2938 51.7 1137 -26.6 5229.9 313.8 605.6
Anhui 2991 54.5 1390 18.8 6814.5 1590.5 1170.6
Jiangxi 1354 8.1 363 30.7 3209.6 472.5 434.8
Henan 2501 10.3 766 2.3 5766.2 872.7 739.9
Hubei 4133 8.2 1403 1.3 8697.0 1118.4 976.5
Hunan 1855 40.3 818 33.9 4024.8 691.5 674.0
             
Western Area 19970 49.4 6911 -2.4 42051.0 4765.2 5003.9
Chongqing 4384 41.1 1413 13.6 9484.5 1163.5 969.1
Sichuan 5372 26.0 2636 18.3 13122.8 2075.1 1931.0
Guizhou 988 16.7 291 -5.9 2390.5 420.9 204.4
Yunnan 3694 87.4 1331 9.8 4261.7 511.1 836.0
Tibet 29            
Shaanxi 2722 137.5 598 -54.4 7041.2 250.5 506.9
Gansu 877 24.5 106 -60.5 1817.2 70.7 169.4
Qinghai 719 54.9 68 281.9 1025.8 65.9 56.4
Ningxia 515 16.9 189 -20.0 1216.8 70.4 149.6
Xinjiang 670 59.0 280 9.7 1690.5 137.1 181.1Previous          Return Index          next