T4.6 REAL ESTATE DEVELOPMENT BY REGION

(Jan.-Jun., 1999) (1,000,000 yuan)

Region Real Estate Development Sales of Commercial Buildings Floor Space of Commercial Buildings (1,000 sq.m.)
Investment Increase over the smae Period of 1998 Total Sales Increase over the same Period of 1998 Floor Space of Buildings under Construction Floor Space Completed Floor Space Sold
National Total 128342 20.7 58432 0.8 266589.1 26714.0 25892.5
 
Eastern Area 97187 15.3 47217 -0.2 188706.1 18264.7 17443.3
--Beijing 13497 10.8 5823 -4.5 17498.7 814.3 767.0
--Tianjin 3775 21.8 1200 -28.1 9108.0 917.3 534.8
--Hebei 3287 65.6 468 -14.3 8514.8 242.6 356.8
--Liaoning 4834 25.2 2346 1.8 11227.8 803.3 963.9
--Shanghai 13313 -14.9 7186 9.9 26049.8 2231.4 2373.5
--Jiangsu 11551 27.6 5168 9.9 21191.3 3180.8 3165.8
--Zhejiang 8801 26.8 4860 -14.7 17582.2 2560.0 2358.0
--Fujian 6484 18.3 3570 40.8 15826.9 1490.0 1364.6
--Shandong 5540 37.1 2507 3.5 14249.4 1143.7 1656.1
--Guangdong 24948 21.2 13626 -4.7 43518.8 4577.6 3531.7
--Guangxi 912 10.3 373 9.6 2736.7 266.0 268.7
--Hainan 246 -60.2 89 -38.2 1201.7 37.7 102.4
 
Central Area 14717 30.1 5279 7.1 38014.2 4436.7 4210.0
--Shanxi 913 50.0 83 10.0 3073.8 353.0 148.1
--Inner Mongolia 552 90.6 279 81.3 1872.4 104.8 284.5
--Jilin 1213 60.7 285 33.1 2442.8 113.1 157.6
--Heilongjiang 1949 33.6 944 -32.5 4650.1 169.6 480.0
--Anhui 2393 53.3 1072 12.7 6182.3 1254.7 970.8
--Jiangxi 1151 3.9 315 43.7 3115.0 322.1 378.5
--Henan 2062 14.5 589 -3.4 5432.1 761.6 546.8
--Hubei 2914 12.4 970 18.1 7545.2 778.7 662.9
--Hunan 1568 37.7 743 52.6 3700.5 579.1 580.8
 
Western Area 16438 53.0 5936 3.2 39868.8 4012.6 4239.2
--Chongqing 3650 45.8 1191 32.8 9047.5 1034.2 849.1
--Sichuan 4568 27.0 2146 10.4 12606.6 1679.0 1533.9
--Guizhou 782 6.3 252 -8.0 2119.2 361.0 176.2
--Yunnan 3056 102.0 1311 53.7 4131.6 496.3 807.1
--Tibet 17            
--Shaanxi 2151 120.2 514 -55.6 6834.3 208.0 441.1
--Gansu 849 77.5 88 -57.1 1644.8 27.5 133.9
--Qinghai 531 54.2 68 358.6 897.9 56.6 56.3
--Ningxia 343 12.6 146 -27.1 1052.2 28.3 99.5
--Xinjiang 492 66.9 220 4.1 1534.7 121.7 142.1Previous          Return Index          Next