T4.6 REAL ESTATE DEVELOPMENT BY REGION

(Jan.-May, 1999) (1,000,000 yuan)
Region Real Estate Development Sales of Commercial Buildings Floor Space of Commercial Buildings (1000 sq.m)
  Investment Increase over the same Period of 1998 Total Sales Increase over the same Period of 1998 Floor Space Under Construction Floor Space Completed Floor Space Sold
National Total 94669 21.3 42770 2.8 241138.7 18748.7 18719.2
 
Eastern Area 74445 17.1 34996 2.3 175912.8 13093.7 13159.7
--Beijing 10437 16.5 2910 -1.9 16975.0 567.4 507.5
--Tianjin 2857 30.3 838 -30.4 8697.5 546.7 375.4
--Hebei 2174 74.7 269 -17.4 7523.0 106.3 232.5
--Liaoning 3183 40.3 1616 14.6 9329.8 405.8 753.8
--Shanghai 10661 -19.5 5873 3.1 25194.1 1798.7 1901.8
--Jiangsu 8346 34.7 3701 8.4 19010.5 2069.2 2236.6
--Zhejiang 6707 27.6 4053 -1.0 16379.3 1883.2 1923.7
--Fujian 4837 26.2 2754 66.2 15416.0 1110.0 1018.4
--Shandong 4073 42.9 1844 12.7 12665.6 689.2 1199.3
--Guangdong 20376 23.1 10788 -5.7 41198.5 3657.5 2743.0
--Guangxi 634 6.3 271 -3.9 2528.5 228.2 202.0
--Hainan 161 -57.5 79 -19.7 995.0 31.5 65.7
 
Central Area 8794 34.5 3330 5.4 30090.6 2916.1 2513.7
--Shanxi 414 48.2 50 20.4 1955.4 290.0 33.0
--Inner Mongolia 257 179.7 96 81.0 1085.1 40.2 73.9
--Jilin 402 31.8 123 212.2 1300.7   68.5
--Heilongjiang 853 38.7 648 -36.2 3661.3 116.4 358.5
--Anhui 1665 49.3 711 14.6 5221.2 855.0 592.0
--Jiangxi 866 10.2 222 49.2 2800.5 208.3 238.0
--Henan 1521 26.2 345 1.0 4891.1 585.0 430.5
--Hubei 1730 17.2 687 31.6 6055.8 478.6 421.2
--Hunan 1086 63.8 447 19.1 3119.5 342.6 298.1
 
Western Area 11430 43.7 4445 5.1 35135.3 2738.9 3045.8
--Chongqing 2572 31.4 763 3.3 8012.0 661.8 522.3
--Sichuan 3331 28.5 1608 19.9 11442.1 1102.2 1012.1
--Guizhou 473 12.1 209 10.9 1683.4 308.7 161.6
--Yunnan 2359 71.4 1027 28.6 3611.6 366.5 648.0
--Tibet              
--Shaanxi 1421 97.1 411 -38.7 6299.5 156.9 361.7
--Gansu 438 86.0 65 -63.2 1316.2 3.1 109.3
--Qinghai 368 25.8 68 430.1 806.0 56.6 53.0
--Ningxia 183 -10.1 120 -30.8 857.7 10.2 79.5
--Xinjiang 285 84.5 174 35.5 1106.8 72.9 98.3Previous          Return Index          Next