T12.3-1 TOTAL ENERGY CONSUMPTION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES BY REGION* (Jan.-Mar., 1997)
---------------------------------------------------------------------- | Total | Crude Coal | Coke | Electric Region | (1,000 tn) | (1,000 tn) | (1,000 tn) | Power | (SCE) | | | (1 mil. kwh) | | | | ---------------------------------------------------------------------- National Total| | 193,243.50 | 18,231.74 | 131,350 Beijing | | 3,468.30 | 1,069.77 | 2,902 Tianjin | | 3,888.10 | 337.96 | 2,054 Hebei | | 17,860.70 | 1,633.97 | 7,127 Shanxi | | 9,232.90 | 1,202.44 | 4,783 Inner Mongolia| | 7,213.10 | 775.35 | 2,695 Liaoning | | 13,869.90 | 1,996.36 | 10,641 Jilin | | 8,366.30 | 379.76 | 3,629 Heilongjiang | | 11,679.50 | 161.35 | 6,240 Shanghai | | 5,463.50 | 1,488.46 | 4,787 Jiangsu | | 13,420.90 | 502.48 | 6,525 Zhejiang | | 5,763.10 | 209.88 | 3,556 Anhui | | 6,610.90 | 839.94 | 3,468 Fujian | | 2,844.60 | 187.30 | 2,976 Jiangxi | | 3,859.80 | 400.83 | 2,409 Shandong | | 14,213.60 | 979.75 | 10,636 Henan | | 12,797.10 | 674.94 | 12,504 Hubei | | 6,334.90 | 1,093.52 | 5,774 Hunan | | 5,426.60 | 695.59 | 4,304 Guangdong | | 8,380.10 | 264.51 | 7,085 Guangxi | | 3,693.00 | 301.60 | 2,734 Hainan | | 200.50 | 0.03 | 169 Sichuan | | 6,889.80 | 989.41 | 6,210 Guizhou | | 3,362.10 | 284.34 | 2,912 Yunnan | | 2,568.60 | 861.48 | 3,689 Tibet | | | | Chongqing | | 2,494.50 | 357.67 | 2,202 Shaanxi | | 4,206.60 | 226.15 | 2,112 Gansu | | 3,276.90 | 64.33 | 2,854 Qinghai | | 768.30 | 15.97 | 1,374 Ningxia | | 1,096.30 | 49.43 | 1,267 Xinjiang | | 3,993.00 | 187.16 | 1,732 ---------------------------------------------------------------------- Note: Referring to industrial enterprises with independent accounting systems at and above township level. Disk name: Mar12031.wks