T12.3-1 TOTAL ENERGY CONSUMPTION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES BY REGION* (Jan.-Mar., 1997)(1,000tn)
---------------------------------------------------------------------- Region | Crude Oil | Gasoline | Kerosene | Kiesel Oil | Fuen Oil ---------------------------------------------------------------------- National Total| 38,686.0 | 627.95 | 78.15 | 1,446.14 | 6,882.12 Beijing | 10,096.5 | 10.27 | 0.44| 18.76 | 418.41 Tianjin | 1,266.7 | 10.51 | 0.94| 39.79 | 158.82 Hebei | 1,359.0 | 34.74 | 1.60| 56.44 | 115.20 Shanxi | 0.0 | 17.06 | 1.63| 27.51 | 20.68 Inner Mongolia| 289.7 | 20.06 | 0.21| 32.35 | 15.07 Liaoning | 7,065.0 | 48.62 | 1.13| 100.07 | 1,229.53 Jilin | 1,348.3 | 39.52 | 0.47| 25.00 | 229.44 Heilongjiang | 3,467.3 | 70.56 | 0.78| 53.25 | 468.74 Shanghai | 1,931.2 | 17.08 | 1.03| 30.95 | 530.73 Jiangsu | 2,773.2 | 33.01 | 1.72| 56.80 | 240.65 Zhejiang | 1,705.4 | 20.02 | 1.13| 48.12 | 289.47 Anhui | 582.8 | 9.78 | 0.22| 25.94 | 64.80 Fujian | 625.2 | 5.42 | 0.90| 21.43 | 76.02 Jiangxi | 530.4 | 12.63 | 0.57| 17.80 | 92.91 Shandong | 4,002.0 | 56.41 | 2.22| 96.36 | 651.27 Henan | 1,056.5 | 24.59 | 44.23| 89.63 | 72.23 Hubei | 1,451.1 | 24.36 | 3.52| 77.16 | 244.05 Hunan | 657.7 | 14.65 | 1.80| 57.17 | 120.49 Guangdong | 3,051.7 | 35.71 | 7.83| 434.98 | 1,178.04 Guangxi | 115.0 | 11.19 | 0.29| 21.41 | 19.90 Hainan | 25.5 | 0.90 | 0.00| 3.22 | 0.05 Sichuan | 46.1 | 32.13 | 2.03| 25.81 | 3.73 Guizhou | 40.9 | 4.21 | 1.13| 3.26 | 15.15 Yunnan | 1051.1 | 14.78 | 0.41| 13.60 | 4.15 Tibet | | | | | Chongqing | | 13.39 | 0.42| 9.82 | 0.00 Shaanxi | 295.2 | 14.51 | 1.16| 12.52 | 143.97 Gansu | 1,488.8 | 12.78 | 0.22| 20.48 | 184.39 Qinghai | 148.2 | 4.79 | 0.02| 5.88 | 3.94 Ningxia | 5.4 | 1.57 | 0.02| 1.45 | 0.58 Xinjiang | 2,156.1 | 12.7 | 0.11| 19.20 | 289.71 ---------------------------------------------------------------------- Note: Referring to industrial enterprises with independent accounting systems at and above township level. Disk name: Mar12032.wks