VCD各品牌按播出费用排序前十名

VCD品牌 估计费用 播出频道 播出时长 播出次数
费用 比重 时长 比重 次数 比重
爱多VCD 18406740 18.64 34 9278 11.86 917 11.74
步步高VCD 11554860 11.70 53 9919 12.68 863 11.05
新科VCD 9606768 9.73 26 5202 6.65 623 7.98
万利达VCD 7762599 7.86 25 3799 4.86 474 6.07
厦新VCD 7236703 7.33 25 4741 6.06 564 7.22
实达VCD 7159552 7.25 22 2770 3.54 479 6.13
先科VCD 5988490 6.06 24 4846 6.20 645 8.26
兆维VCD 5406888 5.48 3 530 0.68 34 0.44
野狼VCD 4519929 4.58 7 1215 1.55 115 1.47
科凌VCD 4197400 4.25 4 2915 3.73 202 2.59


注: 比重指某品牌在所有监测频道上的广告播出占同类商品的比重

回 目 录