VCD各品牌按播出次数排序前十名

VCD品牌 播出次数 播出频道 估计费用 播出时长
次数 比重 费用 比重 时长 比重
爱多VCD 917 11.74 34 18406740 18.64 9278 11.86
步步高VCD 863 11.05 53 11554860 11.7 9919 12.68
金格川谷VCD 683 8.75 13 1061332 1.07 8020 10.25
先科VCD 645 8.26 24 5988490 6.06 4846 6.2
新科VCD 623 7.98 26 9606768 9.73 5202 6.65
厦新VCD 564 7.22 25 7236703 7.33 4741 6.06
实达VCD 479 6.13 22 7159552 7.25 2770 3.54
万利达VCD 474 6.07 25 7762599 7.86 3799 4.86
金正VCD 260 3.33 6 3193544 3.23 2089 2.67
科凌VCD 202 2.59 4 4197400 4.25 2915 3.73

注:比重指某品牌在所有监测频道上的广告播出占同类商品的比重

回 目 录