VCD各品牌按播出时长排序前十名

VCD品牌 播出时长 播出频道 估计费用 播出次数  
时长 比重 费用 比重 次数 比重
步步高VCD 9919 12.68 53 11554860 11.7 863 11.05
爱多VCD 9278 11.86 34 18406740 18.64 917 11.74
金格川谷VCD 8020 10.25 13 1061332 1.07 683 8.75
新科VCD 5202 6.65 26 9606768 9.73 623 7.98
先科VCD 4846 6.2 24 5988490 6.06 645 8.26
厦新VCD 4741 6.06 25 7236703 7.33 564 7.22
万利达VCD 3799 4.86 25 7762599 7.86 474 6.07
科凌VCD 2915 3.73 4 4197400 4.25 202 2.59
实达VCD 2770 3.54 22 7159552 7.25 479 6.13
万燕VCD 2200 2.81 3 1035539 1.05 156 2

注:比重指某品牌在所有监测频道上的广告播出占同类商品的比重

回 目 录