small

Jiuhua Mountain

主頁 | 歷史 | 文化 | 廟宇| 僧居民俗 | 胜跡山水 | 佛事盛典

九 華 歷 史

大 雄 寶 殿 九 華 一 千 寺, 撒 在 云 霧 中。 有 佛 國 仙 城 之 美 譽 的 九 華 山, 以 眾 多 的 佛 教 寺 廟 和 优 美 的 自 然 風 光, 成 為 我 國 民 族 文 化 遺 產 中 一 顆 璀 燦 的 明 珠。

九 華 山 形 成 於 新 生 代 晚 期, 九 華 山 佛 教 始 自 南 北 朝 時 期。 据 史 料 記 載, 南 朝 梁 武 帝 天 監 二 年 (公 元 503 年), 即 有 僧 名 伏 虎, 在 九 華 山 拾 寶 岩 建 伏 虎 庵; 唐 朝 開 元 年 間, 有 僧 人 檀 號 來 此 修 行。 開 元、 天 寶 年 間 (公 元 713─755 年), 新 羅 國 王 室 貴 族 金 喬 覺 出 家 為 僧, 渡 海 來 華, 到 九 華 山 苦 修, 居 住 東 崖 峰 的 岩 洞 中, 感 動 眾 多 善 男 信 女, 當 地 鄉 紳 諸 葛 節 等 損 資, 為 金 喬 覺 建 寺。 建 中 二 年 (公 元 781 年) 池 州 太 守 張 岩 奏 請 朝 廷 賜 “化 城” 額 於 該 寺。 金 喬 覺 圓 寂 時, 相 傳 山 嗚 谷 隕, 群 鳥 哀 啼, 地 出 火 光, 其 尸 身 越 三 年 而 栩 栩 如 生, 僧 眾 尊 為 地 藏 菩 薩, 建 肉 身 塔 供 奉。 九 華 山 遂 成 為 地 藏 菩 薩 道 場。

千 餘 年 來, 九 華 山 佛 教 歷 經 興 衰, 大 体 有 五 個 時 期: 唐 中 期 初 創; 唐 後 期 至 五 代 衰 微; 宋 元 有 所 發 展; 明 清 達 到 鼎 盛。 明 朝 洪 武、 宣 德、 万 歷 年 間 屢 次 賜 金 修 建 化 城 寺, 万 歷 年 間 還 兩 次 給 九 華 山 化 城 寺 頒 賜 《藏 經》。 自 明 代 起 九 華 山 日 益 興 旺, 寺 庵 總 數 超 過 一 百, 僧 尼 眾 多, 与 五 台 山、 峨 嵋 山、 普 陀 山 共 稱 為 中 國 佛 教 四 大 名 山。 清 朝 康 熙、 乾 隆 皇 帝 數 次 巡 游 江 南, 分 別 欽 賜 “九 華 圣 境”、 “芬 陀 普 教” 御 筆 匾 額, 屢 賜 重 金 修 繕 化 城 寺。 九 華 山 佛 教 又 有 了 進 一 步 發 展, 除 化 城 寺 十 方 叢 林 外, 又 形 成 了 百 歲 宮、 甘 露 寺、 東 崖 寺、 祗 園 寺 四 大 叢 林。 到 清 朝 未 年, 九 華 山 寺 廟 一 度 增 至 一 百 五 十 餘 座, 僧 眾 多 達 三、 四 千 人, 香 火 之 盛, 甲 於 天 下。
click here to feel china from the closest

笢鱣蜊妀①杈楢汜魂媱こ諦艩"笢鱣蜊"蚕蘆啡褪撮衄癹鼠侗偞鋤荾
1996-2001 唳鉖齾, 帤躞磉,祥腕眕庥恦恀螂棉し羷阪YR砉
扂腔炵源宒 | 婓"笢鱣蜊"釬V豢 | 陓緻奪燴T