small

Jiuhua Mountain

[English][Chinese GB]

主頁 | 歷史 | 文化 | 廟宇| 僧居民俗 | 胜跡山水 | 佛事盛典

buddhas

九 華 山 寺 宇 林 立, 香 煙 繚 繞, 是 善 男 信 女 朝 拜 的 圣 地; 九 華 山 風 光 旖 旎, 气 候 宜 人, 是 旅 游 避 暑 的 胜 境。 在 中 國 佛 教 四 大 名 山 中, 九 華 山 獨 領 風 騷, 以 “香 火 甲 天 下”、 “ 東 南 第 一 山” 的 雙 重 桂 冠 而 聞 名 於 海 內 外。

九 華 山 位 於 安 徽 西 部 青 陽 縣 城 西 南, 方 圓 約 百 公 里, 號 稱 九 十 九 峰、 十 八 景, 鼎 盛 時 期, 寺 庵 一 百 五、 僧 尼 三 四 千。 九 華 山 群 峰 爭 峙, 卻 玲 瓏 秀 麗。 佛 教 興 起 遲 於 洛 陽 白 馬 寺 六 百 多 年, 之 所 以 成 名, 除 了 它 得 天 獨 厚 的 优 美 環 境 外, 應 歸 功 於 詩 仙 李 白 和 高 僧 金 喬 覺。 李 白 應 邀 游 山, 遠 眺 九 峰 如 天 賜 九 蓮, 触 景 生 情, 詩 贊 “妙 有 分 二 气, 靈 山 開 九 華”, 引 來 了 歷 代 文 人 雅 士, 於 是 “九 華 名 遂 聞 於 天 下”。 稍 後, 朝 鮮 半 島 新 羅 國 高 僧 金 喬 覺, 渡 海 來 九 華 修 行, 傳 說 他 是 地 藏 菩 薩 的 化 身, 普 度 眾 生, 功 德 無 量, “遠 近 焚 香 者, 日 以 千 計”。 俗 話 說: “山 不 在 高, 有 仙 則 名。” 這 是 有 一 定 道 理 的。click here to feel china from the closest

笢鱣蜊妀①杈楢汜魂媱こ諦艩"笢鱣蜊"蚕蘆啡褪撮衄癹鼠侗偞鋤荾
1996-2001 唳鉖齾, 帤躞磉,祥腕眕庥恦恀螂棉し羷阪YR砉
扂腔炵源宒 | 婓"笢鱣蜊"釬V豢 | 陓緻奪燴T